top of page

Utredning och analys

I våra verksamheter är det relativt vanligt förekommande att det uppstår situationer där det kan vara nyttigt och hjälpsamt att få ett objektivt perspektiv på ett ärende. Vi anlitas ofta i sådana ärenden, exempelvis i följande situationer:

  • En verksamhet står inför ett strategiskt viktigt beslut och önskar ett gediget beslutsunderlag och/eller riskbedömning (exempelvis upphandling eller nyetablering/utökning).

  • En verksamhet vill få bättre koll på hur det är ställt med kvaliteten inom ett visst område, och man vill inte vänta på en granskning ifrån IVO

  • En verksamhet dras med en problematik inom ett visst område (exempelvis kring en brukare eller en personalgrupp) men har "fastnat" i sitt arbete med att hitta lösningar

  • Det finns tvistande ståndpunkter eller meningsskiljaktigheter i verksamheten om hur ett visst problem bör hanteras, eller det har uppstått konflikt mellan exempelvis ledning och personalgrupp kring en brukarfråga

På denna sida kan ni läsa om några exempel på utredningar och analyser som vi tidigare har genomfört, för inspiration

Utredning om arbetskultur

En verksamhet som hade svårigheter med arbetskulturen i en av sina personalgrupper. LSS-Byrån gjorde en djupgående analys bestående av faktiskt arbete på enheten samt intervjuer med personal och ledning. Vi kunde sedan presentera en neutral analys av bakomliggande orsaker och förslag till åtgärder. Det var hjälpsamt för ledningen att få uppbackning av en neutral analys i sitt fortsatta arbete med arbetsgruppen.

2

Utredning om deltagande i upphandling

Det uppstod frågetecken i verksamheten om huruvida man skulle fortsätta som upphandlad utförare eller om det var mer fördelaktigt att avsluta upphandlingsavtalen och satsa på placeringar enligt individuella avtal. LSS-Byrån gjorde en utredning av bakgrundsfaktorer såsom målgrupp och ekonomi, och kunde så ge huvudmannen ett gediget beslutsunderlag

3

Objektiv Lex Sarah

När ledning och personal inte var överens om huruvida ett visst förhållande innebar ett missförhållande eller inte, kunde LSS-Byrån hjälpa till genom att göra en objektiv utredning. Detta hjälpte verksamheten att sortera i ärendet och hantera konflikten

4

Utredning om ledningsförutsättningar

Verksamheten hade utmaningar med att rekrytera och behålla kompetent ledningspersonal. LSS-Byrån kunde hjälpa genom att utreda förutsättningar, arbetsmiljö och övriga utmaningar inom verksamheten, och på så sätt hjälpa till att förbättra förutsättningar framåt

bottom of page